Reisvoorwaarden van Het Land Van Noah

gevestigd aan deAlbert Cuypstraat 17 te Oldenzaal

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 61478938

ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING.

Lid 1

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Reisorganisator: G.A.Petrosyan, handelend als eenmanszaak onder de naam Het Land Van Noah, gevestigd te Oldenzaal.

b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

1. vervoer;

2. verblijf;

3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

c. Reiziger:

A. de wederpartij van de reisorganisator, of

B. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of

C. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

d. Dag van aankomst: de eerste dag van uw reis.

Lid 2

Deze voorwaarden zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen en met inachtneming van het in artikel bepaalde, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van toepassing op alle met de reisorganisator gesloten reisovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen. De reisorganisator kan bedingen dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op andere met hem gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk met de reisorganisator zijn overeengekomen.

Lid 3

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op reisovereenkomsten met de reisorganisator, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

Lid 4

Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de tussen de reisorganisator en de reiziger gesloten (reis)overeenkomst, nietig mocht zijn of mocht worden vernietigd, dan blijven deze voorwaarden c.q., blijft de betreffende (reis)overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Lid 1

De reisovereenkomst komt tot stand na ontvangst van het door de reiziger ingevulde boekingsformulier per e-mail, per fax of per post. Tevens kan telefonisch geboekt worden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger binnen 10 werkdagen schriftelijk een bevestiging hiervan, samen met de factuur.

Lid 2

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Lid 3

Mondelinge toezeggingen, alsmede reserveringen via de telefoon, alsmede eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, alsmede afspraken met of toezeggingen door het personeel van de reisorganisatie, binden de reisorganisatie niet indien en voor zover deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 BETALING.

Lid 1

Binnen 8 dagen na de verzenddatum van de bevestiging/factuur dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan aan de reisorganisatie.

Lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van de reisorganisatie.

Lid 3

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Lid 4

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisatie schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisatie heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

ARTIKEL 4 REISSOM.

Lid 1

De bedragen in deze voorwaarden vermeld zijn opgegeven in euro’s en gelden inclusief BTW.

Lid 2

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

Lid 3

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisatie bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Lid 4

Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisatie het recht om tot 20 dagen voor de dag van aankomst de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisatie zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Lid 5

Slechts indien de reisorganisatie de gepubliceerde reissom ingevolge het vorige lid met meer dan 10% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren – met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden – mits de betreffende annulering plaatsvindt binnen 8 dagen nadat de verhoging aan de reiziger is meegedeeld. Nadien is kosteloze annulering niet meer mogelijk.

Lid 6

De reiziger is bevoegd de in lid 4 bedoelde verhoging af te wijzen. In dat geval kan de reisorganisatie de (reis)overeenkomst opzeggen, en is de reiziger gerechtigd tot teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Lid 7

In de gepubliceerde reissom zijn niet inbegrepen:

– alle kosten betreffende vervoer naar en van de bestemmingen.

– reisbagage, reisongevallen-/ziektekosten- en annuleringsverzekering.

– alle vervoerskosten tijdens het verblijf: bus/trein/taxikosten naar en van begin-/eindpunten van de fietstochten en wandelingen, tenzij anders aangegeven.

– toeslag één-persoonskamer.

– alle andere kosten van persoonlijke aard.

ARTIKEL 5 WIJZIGINGEN OVEREENKOMST.

Lid 1

De reisorganisatie is gerechtigd de (reis)overeenkomst op één of meer niet wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Een dergelijke wijziging kan door de reiziger slechts worden afgewezen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Lid 2

De reisorganisatie heeft het recht de (reis)overeenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Alsdan is de reiziger binnen acht dagen nadat hij van de wijziging kennis heeft genomen, bevoegd tot kosteloze annulering. Alsdan is de reiziger niet bevoegd de (reis)overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.

Lid 3

In geval van afwijzing door de reiziger van de in de vorige leden bedoelde wijziging(en), kan de reisorganisatie de reisovereenkomst opzeggen, en is de reiziger gerechtigd tot teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Alsdan vergoedt de reisorganisatie de reiziger de door deze geleden vermogensschade, met inachtneming van het in artikel 8 van deze voorwaarden bepaalde, en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen.

Lid 4

Het Land Van Noah heeft het recht bij een groepsreis de reisovereenkomst op te zeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers zoals vermeld in de publicatie. De opzegging zal geschieden uiterlijk tien dagen voor de eerste dag van de door u gekozen reisperiode. Het door u reeds betaalde deel van de reissom wordt in dit geval gerestitueerd.

ARTIKEL 6 REISDOCUMENTEN EN INFORMATIE.

Lid 1

De reisorganisatie verstrekt de benodigde reisinformatie uiterlijk 10 dagen voor de dag van aankomst aan de reiziger.

Lid 2

Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van aankomst nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisatie of het boekingskantoor.

Lid 3

Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van aankomst geeft de reisorganisatie of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisatie of het boekingskantoor.

Lid 4

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, identiteitskaart of, indien van toepassing, rijbewijs en groene kaart.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER.

Lid 1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor de dag van aankomst van het eerst geboekte verblijf zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisatie worden bevestigd.

Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 27,- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden.

Uitstel van de dag van aankomst of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Lid 2

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing.

Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

ARTIKEL 8 IN-DE-PLAATSSTELLING.

Lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en

b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór de dag van aankomst ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisatie voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

Lid 1

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: de aanbetaling.

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 35% van de reissom.

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 40% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 50% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 75% van de reissom;

f. bij annulering binnen 5 dagen vóór de dag van aankomst:

90% van de reissom;

g. bij annulering op de dag van aankomst of later:

de volle reissom.

Lid 2

Bij annulering van een arrangement waarbij een ‘non-refundable’ vliegticket is ingekocht door de reisorganisatie, bedragen de annuleringskosten in voorkomende gevallen de kosten van het vliegticket vermeerderd met de annuleringskosten behorend bij de betreffende termijn.

Lid 3

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

Lid 1

De reisorganisatie is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.

Lid 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisatie verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of

2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisatie of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Lid 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 11 UITSLUITNG EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Lid 1a

Indien de reisorganisatie aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, is zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of ongevallen- en/of annuleringsverzekering.

Lid 1b

Alle bagage en persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde risico van de reiziger. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage en persoonlijke eigendommen, op welke wijze deze ook veroorzaakt moge zijn. Alle deelnemers aan de reizen van de reisorganisatie worden geacht een reisverzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekeringen. Per deelnemer is het vervoer van 2 stuks persoonlijke bagage tussen de standplaatsen bij het arrangement ingesloten met een maximaal gewicht van 20 kg in totaal. De chauffeur heeft het recht een teveel aan bagage te weigeren.

Lid 2

Wanneer de reisorganisatie jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding daarvoor ten hoogste eenmaal de reissom.

Lid 3

Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de reisorganisatie.

Lid 4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid van de reisorganisatie gelden ook ten behoeve van diens werknemers en van de betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet zulks uitsluit.

Lid 5

De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van andere betrokken dienstverlener(s) dan Het Land Van Noah, noch voor de juistheid van de door deze andere dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisorganisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden worden of zijn uitgegeven.

ARTIKEL 12 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER.

Lid 1

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart, waarbij geldt dat het bij vertrek langer dan zes maanden geldig moet zijn. In geval de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, dan komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening.

Lid 2

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot het opvolgen van alle aanwijzingen van de reisorganisatie ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen door de reisorganisatie naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Lid 3

De reiziger die zodanig last of hinder oplevert dan wel kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of namens de reisorganisatie van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisatie niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende schade en kosten komen voor rekening van de reiziger, mits (de gevolgen van) deze hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 13 KLACHTEN EN GESCHILLEN.

Lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 1 sub b, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de reisorganisatie. De communicatiekosten worden door de reisorganisatie vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de reisorganisatie dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Lid 2

Als de tekortkoming ook na het ondernemen door de reiziger van de in lid 1 van dit artikel vermelde stappen niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding tot een klacht geeft, is de reiziger verplicht deze binnen 8 dagen na de dag van vertrek schriftelijk te melden bij de reisorganisatie. Na afloop van deze termijn, en wanneer de reiziger de bestemming vroegtijdig verlaat c.q. vroegtijdig de reis beëindigt zonder de reisorganisatie daarvan in kennis te hebben gesteld, kan de reiziger op de betreffende tekortkoming geen beroep doen en wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Lid 3

Alle met de reisorganisatie gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

Lid 4

Geschillen tussen reisorganisatie en reiziger die mochten ontstaan in verband met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.